ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 073
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวพิสมัย วังหมื่น โรงเรียนพานพิทยาคม สพม.เชียงราย ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายนิยม รัชตะวัฒน์วินัย โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ สพม.นครสวรรค์ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายดุรงค์ฤทธิ์ หุ่นทอง โรงเรียนพัชรพิทยาคม สพม.เพชรบูรณ์ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางจุไรรัตน์ สุรินทร์เลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.แพร่ เหรียญทอง
5 นางสาวอนุสรา ศรีทาเกิด โรงเรียนทุ่งช้าง สพม.น่าน เหรียญเงิน
6 นางณัฐฐิณี คำแสน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม.เชียงใหม่ เหรียญเงิน