ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 070
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาววณิชชา แม่นยำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.แพร่ ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวศศิร์อร ศักดิ์กิตติพงศา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม.พะเยา รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายจิรภัทร ตาบัง โรงเรียนพานพิทยาคม สพม.เชียงราย เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายสุเมธ ราชประชุม โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เข้าร่วมประกวด