ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 069
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวฟองสิริ ธรรมธิกูล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.ลำปาง ลำพูน ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายสุทัศน์ บุญเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม.พะเยา รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายนวมินทร์ วงค์ไชย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม.เชียงราย รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายนพรัตน์ ใบยา โรงเรียนปัว สพม.น่าน เหรียญทอง
5 นายศักดิ์นรินทร์ สุกันทา โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.ตาก เหรียญทอง
6 นางโชติรส นาบุญมี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.แพร่ เหรียญเงิน
7 นายสัญญา เขียวไสว โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม สพม.นครสวรรค์ เหรียญเงิน
8 นางวันเพ็ญ ยิ้มประดิษฐ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม.สุโขทัย เหรียญเงิน