ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 068
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางวัชรา ญาณปัญญา โรงเรียนนครสวรรค์ สพม.นครสวรรค์ ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายฐปนรรฑ์ ปัญญาอัศวโชติกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม.เชียงราย รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายปิยพงค์ จักรบุญมา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.ลำปาง ลำพูน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางวันวิสาข์ พรรณกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม.พะเยา เหรียญทอง
5 นางกรรณิกา อุดมกีรติกุล โรงเรียนอุดมดรุณี สพม.สุโขทัย เข้าร่วมประกวด
6 นายศรายุทธ วิริยะคุณานันท์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม.เชียงใหม่ เข้าร่วมประกวด
7 นายผดุงศักดิ์ เงินใส โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม.แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประกวด
8 นางสาวกาญจนา ยศหล้า โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม สพม.น่าน เข้าร่วมประกวด