ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 067
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางดรุณวรรณ แก้วมี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.แพร่ ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางปิยาภรณ์ รอดประเสริฐ โรงเรียนอุดมดรุณี สพม.สุโขทัย เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวเปรมจิตต์ ทะริยะ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม.เชียงราย เข้าร่วมประกวด
4 นางกรณ์กาญจน์ นนพัชรพงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม.เชียงใหม่ เข้าร่วมประกวด