ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 059
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายเริง ขัดทะเสมา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.ลำปาง ลำพูน ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวสุนทรียา เยาวโสภา โรงเรียนบ้านห้วยโผ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวรัตนา หล่าสูงเนิน โรงเรียนแม่แตง สพม.เชียงใหม่ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวดารากรณ์ นาคสุกเอี่ยม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม.พะเยา เหรียญทอง
5 นางสาววรรษมล ปัญญาทิพย์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.แพร่ เหรียญทอง
6 นายนัฐนันท์ สารสุวรรณ์ โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม สพม.นครสวรรค์ เหรียญเงิน