ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 055
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางบุษบา เรืองชัย โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวอนงลักษณ์ ปันแก้ว โรงเรียนทุ่งช้าง สพม.น่าน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางศุทธินี ไชยรินทร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม.ลำปาง ลำพูน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางอภิณห์ภัศ ก๋าอิน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม.เชียงใหม่ เหรียญเงิน
5 นายณรงค์ นฤภัย โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เหรียญเงิน
6 นายกิตติพงษ์ เฉพาะตน โรงเรียนจุนวิทยาคม สพม.พะเยา เหรียญเงิน
7 นางปคุณาณัช ทองแจ่ม โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม.เพชรบูรณ์ เหรียญเงิน
8 นางสาวนันทญา บุญเทพ โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป.น่าน เขต 2 เข้าร่วมประกวด
9 นางสาวสายพิน มูลสา โรงเรียนวัดปางมะกล้วย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เข้าร่วมประกวด