ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 054
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางละออ กองรส โรงเรียนเทพรัตน์ สพป.ชัยนาท ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวเสาวณีย์ ดังก้อง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.แพร่ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวพิมใจ ใบชมภู่ โรงเรียนบ้านแม่สา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวพัชรพร โพธิ์งาม โรงเรียนพานพิทยาคม สพม.เชียงราย เหรียญทอง
5 นางสาวปุณยนุช ก๊กศรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา สพม.พะเยา เหรียญทอง
6 นางสาวกมลทิพย์ แก้วทิตย์ โรงเรียนแม่แตง สพม.เชียงใหม่ เหรียญเงิน
7 นางสุภัสสรณ์ ธนาสิริวงษ์ โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) สพป.พิษณุโลก เขต 1 เหรียญเงิน
8 นางสาวรังสิมา อ่วมมี โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม สพม.นครสวรรค์ เข้าร่วมประกวด
9 นางนุชจรี อานัย โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม.แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประกวด