ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 048
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวดวงกมล บุญประเสริฐ โรงเรียนบ้านแช่ฟ้า สพป.แพร่ เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายสถิตย์พร ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางเจียระไน ธีระจารี โรงเรียนอนุบาลลานสัก สพป.อุทัยธานี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางบุญญาธิดา ท้วมจันทร์ โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) สพป.เชียงราย เขต 4 เหรียญเงิน
5 นางสาววาสนา จันตา โรงเรียนบ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เหรียญเงิน
6 นางพิกุล วรรณโน โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 เข้าร่วมประกวด
7 นางเปรมวิกา แลสันกลาง โรงเรียนบ้านท่าปุยตก สพป.ตาก เขต 1 เข้าร่วมประกวด
8 นางสาวศลิษา ถาวร โรงเรียนฃุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) สพป.พะเยา เขต 2 เข้าร่วมประกวด
9 นางสาวน้ำทิพย์ พะยิ้ม โรงเรียนวัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เข้าร่วมประกวด
10 นางสาวกัญฐณา กันทะหงษ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประกวด