ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 043
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางผ่องศรี ภูคา โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง สพป.น่าน เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางอรทัย มังคลาด โรงเรียนบ้านจำบอน สพป.พะเยา เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางเกษสุนีย์ ตู้สุพรรณ โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางจิราภร คำอินทร์ โรงเรียนอนุบาลลานสัก สพป.อุทัยธานี เขต 2 เข้าร่วมประกวด
5 นางสาวกรรณิกา ดวงบุผา โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท สพป.เชียงราย เขต 1 เข้าร่วมประกวด
6 นางสาวมณีฉาย ชอบธรรม โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย สพป.ตาก เขต 1 เข้าร่วมประกวด
7 นางนิศานาถ ทัพวงษ์ โรงเรียนวัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เข้าร่วมประกวด