ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 042
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายศุภการณ์ สว่างเมืองวรกุล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สพป.แพร่ เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายกริชณรงค์ ศิริโยธา โรงเรียนอนุบาลลานสัก สพป.อุทัยธานี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางฤทัย คำอุดม โรงเรียนบ้านสุวรรณประชาพัฒนา สพป.นครสวรรค์ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวศิริญาภรณ์ จันทร์เขียน โรงเรียนวัดวังหว้า สพป.พิจิตร เขต 2 เหรียญเงิน
5 นายพิษณุ ศรีขันทะ โรงเรียนบ้านจำบอน สพป.พะเยา เขต 2 เข้าร่วมประกวด
6 นางสาวชมนพร ใจดี โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม สพป.เชียงราย เขต 2 เข้าร่วมประกวด
7 นางสาวกฤติกา จันทวงษ์ โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป.พิษณุโลก เขต 3 เข้าร่วมประกวด
8 นางปิยะภัทร์ ไชยยา โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป.ลำปาง เขต 3 เข้าร่วมประกวด
9 นางสาวศิริรัตน์ หทัยพิชิตชัย โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เข้าร่วมประกวด
10 นางดวงฤทัย ประเสริฐสังข์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เข้าร่วมประกวด
11 นางสาวอรวรรณ ปาวัณณะ โรงเรียนบ้านสันทราย สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เข้าร่วมประกวด
12 นางสาวชมพูนุท นันทะแก้ว โรงเรียนบรรพตวิทยา สพป.เชียงราย เขต 4 เข้าร่วมประกวด
13 นางวาสินี เนียมญานนท์ โรงเรียนวัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เข้าร่วมประกวด
14 นางศรีไพร สุรัตน์ โรงเรียนบ้านหัวดง สพป.เชียงราย เขต 1 เข้าร่วมประกวด