ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 041
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวสุธาสินี เพ็ชรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวบุรัสกร ศรีคำจักร์ โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) สพป.เชียงราย เขต 4 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางมุกดา วิชา โรงเรียนบ้านแวนโค้ง สพป.พะเยา เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวภิญญาพัชญ์ อ่อนละม่อม โรงเรียนอนุบาลลานสัก สพป.อุทัยธานี เขต 2 เหรียญทอง
5 นางสาวสุวคนธ์ สุขใจ โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท สพป.เชียงราย เขต 1 เหรียญเงิน
6 นางอภิสรา บทกระโทก โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี สพป.พิษณุโลก เขต 2 เข้าร่วมประกวด
7 นางนภัสวรรณ ดุริยะนันท์ โรงเรียนวัดปางมะกล้วย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เข้าร่วมประกวด
8 นางรัตนาพรรณ ชัยชราแสง โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) สพป.พิษณุโลก เขต 1 เข้าร่วมประกวด
9 นางสาวอภัยพร สิลารักษ์ โรงเรียนวัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เข้าร่วมประกวด