ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 040
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาววัชราภรณ์ ชูชื่น โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวณัฐพร ราชอุปนันท์ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) สพป.สุโขทัย เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวโสรยา ผิลาออน โรงเรียนบ้านแก่งโตน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสุทธิกานต์ พลสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เหรียญเงิน
5 นางสาววงเดือน ศรีบัวรินทร์ โรงเรียนบ้านเนินถาวร สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เหรียญเงิน
6 นางสาวบุษกร กาจินา โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย สพป.เชียงราย เขต 1 เข้าร่วมประกวด
7 นางวรางคณา เภาโพธิ์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เข้าร่วมประกวด
8 นางสาวปิลันธนา แสงทอง โรงเรียนบ้านโตก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เข้าร่วมประกวด
9 นางสาวดาวใจ ชุมพงษ์ โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) สพป.พิษณุโลก เขต 1 เข้าร่วมประกวด
10 นางกัญชพร อินตั๋น โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) สพป.เชียงราย เขต 4 เข้าร่วมประกวด
11 นางสาวชลดา ยาวิละ โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สพป.ลำพูน เขต 1 เข้าร่วมประกวด
12 นางสาวกัญญ์ณณัฎฐ์ เชาวน์พยัคฆ์ โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประกวด
13 นางพัชรีภรณ์ สุภา โรงเรียนอนุบาลปง (บ้านนาปรัง) สพป.พะเยา เขต 2 เข้าร่วมประกวด
14 นางสมหมาย แย้มโกเมน โรงเรียนวัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เข้าร่วมประกวด
15 นางสาวสุรีพร แสงลำภู โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชาวรวุฒิ) สพป.สุโขทัย เขต 1 เข้าร่วมประกวด