ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 345
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวิตรี วรพิทย์เบญจา โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวณภัทรชนก วุฒินาคธรรม โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวภัตตินันท์ สายนาค โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เข้าร่วมประกวด
4 นายวัลลภ จิตตะมุข โรงเรียนวัดทัพหมัน สพป.อุทัยธานี เขต 2 เข้าร่วมประกวด
5 นางสาวพัชรา ปงศรีชัย โรงเรียนนาอินวิทยาคม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เข้าร่วมประกวด
6 นางสาวอรสา เจนถิ่นป่า โรงเรียนวัดพนมเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 เข้าร่วมประกวด
7 ว่าที่ร้อยตรีพรรณธิพา ชัยขุนพล โรงเรียนบ้านธำมรงค์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เข้าร่วมประกวด