ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 344
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวอุษา ทะมา โรงเรียนนาอินวิทยาคม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางวีรพร นราจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 สพป.อุทัยธานี เขต 2 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวเยาวพา มาน้อย โรงเรียนวัดแม่กะ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เข้าร่วมประกวด
4 นางสาวสมร ตระกูลศรี โรงเรียนบ้านธำมรงค์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เข้าร่วมประกวด
5 นางสาวกาญจนา นรดี โรงเรียนวัดพนมเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 เข้าร่วมประกวด