ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 340
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายปุณยวีร์ ยอดทอง โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา สพม.พิจิตร ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสุภัทร เงินดี โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.ตาก เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายสังวาร เอ็บมูล โรงเรียนแสนตอวิทยา สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายวัชรินทร์ จันทิมา โรงเรียนเมืองปานวิทยา สพม.ลำปาง ลำพูน เหรียญเงิน
5 นายสมชาย สันกลกิจ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม สพม.เชียงใหม่ เหรียญเงิน
6 นายอนุสรณ์ สีมะสิทธิกุล โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เหรียญเงิน