ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 339
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวสกุณา อินอยู่ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป.ตาก เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางณัฎฐา อุ่นแก้ว โรงเรียนนาอินวิทยาคม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาววิภาพร ซาทอง โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายนิวัฒน์ เรือนอินทร์ โรงเรียนบ้านสันคะยอม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เหรียญทอง
5 นางสาวขนิษฐา พงษ์เกษตรกรรม โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เหรียญทอง
6 นางภาวินี เขาแก้ว โรงเรียนวัดพนมเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 เหรียญทอง
7 นายวิชาญ ปวนสุรินทร์ โรงเรียนบ้านปางเป๋ย สพป.น่าน เขต 1 เหรียญเงิน