ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 313
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวปรียาดา ทะพิงค์แก โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวเจนจิรา สัตย์มาก โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวธีรกานต์ ป้องอ่อน โรงเรียนบ้านธำมรงค์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางกาญจนา ยะใจมั่น โรงเรียนบ้านป่าเหมือด สพป.เชียงราย เขต 3 เหรียญเงิน
5 นางสาวอมลวรรณ ไชยบำรุง โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เหรียญเงิน
6 นางสาวอมรรัตน์ อยู่พันธ์ โรงเรียนวัดหนองหลวง สพป.พิจิตร เขต 1 เหรียญเงิน