ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 299
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวเรณู สุทธน้อย โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม.น่าน เข้าร่วมประกวด
2 นางวรินทร หน่อแก้ว โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม.เชียงราย เข้าร่วมประกวด
3 นายกิตติพงษ์ ปกปิด โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 เข้าร่วมประกวด
4 นางสาวพัชรา จันทร์ทิพย์ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม.พะเยา เข้าร่วมประกวด
5 นางจิราพร รื่นฤทธิ์ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เข้าร่วมประกวด