ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 296
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวสัญลักษณ์ สกุลสังขะพิพัฒน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางอ้อมใจ จันทร์กิเสน โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม.พะเยา ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายสุทธิเกียรติ เพิ่มขึ้น โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ สพม.แพร่ ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ