ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 271
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายกรไกร ภูมิไสว โรงเรียนวัดคงคาราม สพป.พิจิตร เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 ว่าที่ร้อยตรีสายัณห์ อุ่นเรือน โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางวิภา เชื้อแพ่ง โรงเรียนบ้านเนินศาลา สพป.นครสวรรค์ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายสมกมล จ๋วงพานิช โรงเรียนวัดธรรมามูล สพป.ชัยนาท เหรียญทอง
5 นายสุวัติ เรืองฤทธิ์ โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เหรียญทอง
6 นายวินิจ สมาธิมงคล โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม สพป.พิษณุโลก เขต 1 เหรียญทอง
7 นายพิเชษฐ เขาแก้ว โรงเรียนบ้านตะเฆ่ค่าย สพป.นครสวรรค์ เขต 3 เหรียญเงิน
8 นายสมพล สุขศรี โรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงิน สพป.พะเยา เขต 2 เหรียญเงิน