ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 266
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางลภัสรดา จูเมฆา โรงเรียนชุมแสงสงคราม"อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์" สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางพรลภัส อ่ำหงษ์ โรงเรียนปัว สพม.น่าน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวฐิติยา เชาวน์ชื่น โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม.เชียงราย รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางรชยา ทาประสิทธิ์ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม สพม.พะเยา เหรียญทอง
5 นางสาวพิมพรรณ ต๊ะสุภา โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม.ลำปาง ลำพูน เหรียญทอง
6 นายเอกอรรถพล อินทวิวัฒน์ โรงเรียนหอพระ สพม.เชียงใหม่ เหรียญทอง
7 ว่าที่ร้อยตรีหญิงจริญา บุญมา โรงเรียนสามเงาวิทยาคม สพม.ตาก เหรียญเงิน