ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 263
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางพัชรา สิทธิอาษา โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม.เชียงราย ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวเมธาพร สงกานต์ทิพ โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม.ลำปาง ลำพูน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวอัจฉราพรรณ เพิ่มขึ้น โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ สพม.แพร่ เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวจุฑามาศ เยาว์ทุม โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เหรียญเงิน
5 นายรชานนท์ ชัยคำหล้า โรงเรียนแม่แตง สพม.เชียงใหม่ เข้าร่วมประกวด