ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 262
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวหทัยรัตน์ ศรีวิโรจน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม.เชียงใหม่ ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายณรงค์กรณ์ ธนานุรักษ์กุล โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม.พะเยา รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางพวงเพชร รูปพรม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.แพร่ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางอรอุมา ลักษณะทอง โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม.เพชรบูรณ์ เหรียญทอง
5 นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม.เชียงราย เหรียญทอง
6 นางสาวจิตราภรณ์ อินทิพย์ โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม.ตาก เหรียญทอง