ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 261
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวชนกกานต์ เนตรรัศมี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.ลำปาง ลำพูน ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวศยามล เมฆวงค์ โรงเรียนจอมทอง สพม.เชียงใหม่ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางวันวิสาข์ กาวี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.แพร่ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายอำนาจ หรุ่มรื่น โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เหรียญทอง
5 นางสาวสุมารินทร์ นิโรจน์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม.เชียงราย เหรียญทอง
6 นางสาวจินตนา กลักสูงเนิน โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม สพม.ตาก เหรียญทอง
7 นางสาวราตรี เทียนบุตร โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม สพม.สุโขทัย เหรียญเงิน
8 นายชิตชัย ศุกระจันทร์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม.นครสวรรค์ เหรียญเงิน
9 นายพงษ์นรินทร์ ดีสีใส โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม สพม.แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประกวด