ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 260
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายบรรเจิด สระปัญญา โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม.ลำปาง ลำพูน ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางมะลิวรรณ สุริยา โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม.ตาก เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายวิรัช ญาณปัญญา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม.นครสวรรค์ เข้าร่วมประกวด
4 นางนรมน ดีหล้า โรงเรียนพานพิทยาคม สพม.เชียงราย เข้าร่วมประกวด