ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 258
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางพิมพ์ลักษณ์ อินต๊ะวิชา โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม.พะเยา ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายอาทิตย์ อิ่มเย็น โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม.เชียงใหม่ เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายเทวิน กระธง โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สพม.เชียงราย เข้าร่วมประกวด
4 นายเอนก สุภา โรงเรียนลองวิทยา สพม.แพร่ เข้าร่วมประกวด