ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 252
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางพิมพา สารเร็ว โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม.พะเยา ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางแสงทอง ธนเรืองสุวรรณ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม.ลำปาง ลำพูน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 ว่าที่ร้อยตรีพงศ์ศักดิ์ อินปา โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม สพม.น่าน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวเบญจมาภรณ์ คุ้มทรัพย์ โรงเรียนสาครพิทยาคม สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เหรียญทอง
5 นางบงกชกร ยามี โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สพม.เชียงราย เข้าร่วมประกวด
6 นางราชาวดี คงเอียด โรงเรียนวัดขี้เหล็ก สพป.ลำพูน เขต 1 เข้าร่วมประกวด