ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 247
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวปรียาดา ทะพิงค์แก โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายเดชชาติ สุขนิล โรงเรียนวัดโพธิ์งาม สพป.ชัยนาท เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางคารมณ์ จงจงประเสริฐ โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เข้าร่วมประกวด
4 นายถิรวัฒน์ คุ้มทอง โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม สพป.พิจิตร เขต 2 เข้าร่วมประกวด
5 นายประหยัด ใฝ่จิต โรงเรียนเจริญใจ สพป.พะเยา เขต 1 เข้าร่วมประกวด