ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 246
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางเพื่อนจิต สิงห์เผ่น โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวรสริน พันธุ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาววราพร เขื่อนแก้ว โรงเรียนพานพิทยาคม สพม.เชียงราย รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางนงลักษณ์ ทาเขียว โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม สพม.พะเยา เหรียญทอง
5 นางนิษฐิ โพธิ์ตุ่น โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เหรียญทอง
6 นายฐิติกร หล้าวงศ์ษา โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม.ลำปาง ลำพูน เหรียญเงิน