ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 245
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางกานต์ธีรา วาเพ็ชร โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม.พะเยา ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายสุกฤษฏิ์ ศรีมา โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม สพม.เชียงใหม่ เข้าร่วมประกวด
3 นายพิสิฐ คำภิโร โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม.ลำปาง ลำพูน เข้าร่วมประกวด
4 นายเมธี วรรณวงค์ โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เข้าร่วมประกวด
5 นายสาธิต ร้อยแก้ว โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เข้าร่วมประกวด