ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 244
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวน้ำผึ้ง มั่งคั่ง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม.พะเยา ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวศรัณยา ลำบาล โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร สพป.น่าน เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางนิตยา ยารวง โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม.เชียงราย รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางขวัญนาค แสงประชุม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เข้าร่วมประกวด
5 นางอาภาพร บุญเติม โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม.เพชรบูรณ์ เข้าร่วมประกวด
6 นายมรรคณา คารวะ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม.นครสวรรค์ เข้าร่วมประกวด