ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 024
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางเบญยวรรณ์ ก๋าซ้อน โรงเรียนบ้านร่องปอ สพป.พะเยา เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายชยุต วิจิตรสุนทร โรงเรียนบ้านน้ำดิบ สพป.ลำปาง เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายณัฐวัฒน์ บุญทวี โรงเรียนวัดพญาชมภู สพป.เชียงใหม่ เขต 4 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวปาหนัน บุ้งจันทร์ โรงเรียนบ้านตะกุดเป้า สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เหรียญทอง
5 นางณปภา สินมณี โรงเรียนดอนมูลวิทยาคาร สพป.แพร่ เขต 2 เหรียญเงิน
6 นางณัฐรภา สุภาอินทร์ โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม สพป.เชียงราย เขต 2 เหรียญเงิน
7 นางสาวอภิวันท์ จันทร์สอน โรงเรียนวัดบางมะฝ่อ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เหรียญเงิน
8 นางสาวปรียานุช วงษ์แก้ว โรงเรียนบ้านฮากฮาน สพป.น่าน เขต 1 เหรียญเงิน
9 นางสาวศิริลักษณ์ เกียรติญัติอังกูร โรงเรียนบ้านหนองกวาง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เหรียญเงิน
10 นางพเยาว์ ลีลา โรงเรียนวัดแตน สพป.พิษณุโลก เขต 1 เข้าร่วมประกวด
11 นายชรินทร์ คำหล้า โรงเรียนอนุบาลตาดควัน สพป.เชียงราย เขต 4 เข้าร่วมประกวด
12 นายสุทธิกิตติ์ จังหาร โรงเรียนบ้านหัวดง สพป.เชียงราย เขต 1 เข้าร่วมประกวด