ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 238
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายณัฎฐ์กร สวยเกษร โรงเรียนบ้านดงซ่อม สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวปรีชญา เพียรกสิกิจ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางแววนภา กลีบจำปี โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ สพป.ลำปาง เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางวณัฐยา คนเก่ง โรงเรียนอนุบาลตาดควัน สพป.เชียงราย เขต 4 เหรียญเงิน
5 นางอุษณีช์ ทองไข โรงเรียนบ้านคลองบง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เหรียญเงิน
6 นายศุภชัย จันทร์ โรงเรียนบ้านสันพระเนตร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เหรียญเงิน
7 นางสาวอุมลรัตน์ บุปผาโรจน์ โรงเรียนบ้านนาอ้อม สพป.พะเยา เขต 2 เข้าร่วมประกวด