ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 230
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางมุกดา วิชา โรงเรียนบ้านแวนโค้ง สพป.พะเยา เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางลินลดา เชาว์มนัส โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางธัญญาพร มงคล โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร สพป.น่าน เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายอานัตทกร ต้อนไล่ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน (ราษฎรบำรุง) สพป.ตาก เขต 2 เหรียญทอง
5 นางนุชนาฎ วิทยา โรงเรียนบ้านปง สพป.น่าน เขต 2 เหรียญทอง
6 นางพราวพิมล ศรีไชยวงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สพป.เชียงราย เขต 1 เหรียญทอง
7 นางสาวสุนิษา สุรินทร์แก้ว โรงเรียนบ้านแม่แฝก สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เหรียญทอง
8 นางปนางฐิติยา จองหมุ่ง โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เหรียญทอง
9 นายสมบูรณ์ แก้วกัน โรงเรียนบ้านคลองบง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เหรียญทอง
10 นางสาวยูริกา สิมะพรม โรงเรียนบ้านทรายทอง สพป.เชียงราย เขต 4 เหรียญเงิน
11 นางวาสนา ฐิตะวรรณ โรงเรียนบ้านกองโค สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เหรียญเงิน
12 นางสาวนงพะงา หม้อเอี่ยม โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป.พิษณุโลก เขต 3 เข้าร่วมประกวด