ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 216
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาววันรักษ์ ขันหอม โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สพม.เชียงราย ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 ดร.กัญญา สมบูรณ์ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สพม.แม่ฮ่องสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางพัทธนันท์ พิพิธนวงค์ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม สพม.น่าน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายวินัย คำวิเศษ โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เหรียญเงิน
5 นายศาสตรา วงศ์จุมปู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา สพม.พะเยา เหรียญเงิน
6 นายชวลิต ทะยะ โรงเรียนเมืองด้งวิทยา สพม.สุโขทัย เหรียญเงิน
7 นายจิระพงษ์ สุริยา โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม สพม.ตาก เข้าร่วมประกวด