ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 215
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสุวิชชาภรณ์ ชนิลกุล โรงเรียนบ้านยะพอ สพป.ตาก เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายรัตน์ จันทโคตร โรงเรียนบ้านไร่ สพป.น่าน เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายกิตติยพันธ์ ปันแก้ว โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายประทีป ประทีปยุวพัฒน์ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป.ลำพูน เขต 2 เหรียญทอง
5 นางยุพา กลิ่นชัย โรงเรียนประชาสันติภาพฯ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เหรียญทอง
6 นายสหชัยมงคล หายหัตถี โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว สพป.พิษณุโลก เขต 1 เหรียญทอง
7 นางจันทิรา ประสานทอง โรงเรียนบ้านไร่เหนือ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เหรียญเงิน
8 นายทูลใจ ศรีพรหม โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป.พิษณุโลก เขต 3 เหรียญเงิน
9 นายสมหวัง วงค์แจ่ม โรงเรียนบ้านน้ำปาย สพป.น่าน เขต 1 เหรียญเงิน
10 นายอาราม สาระจันทร์ โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เหรียญเงิน
11 นางสาวแสงทอง ภูศรี โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 เหรียญเงิน
12 นางศศิภา หอมสะอาด โรงเรียนวัดโนนสะเดา สพป.พิจิตร เขต 1 เหรียญเงิน
13 นายประกอบ บรรณาธรรม โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ สพป.พิจิตร เขต 2 เหรียญเงิน