ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 211
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายมนูญ สิงห์คำ โรงเรียนบ้านพระที่นั่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายทวนศิษฏ์ น้อยราช โรงเรียนบ้านไหล่น่าน สพป.น่าน เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายฤกษ์ชัย นุตโยธิน โรงเรียนบ้านดงลาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวพัชรินทร์ สามารถ โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) สพป.แพร่ เขต 1 เหรียญทอง
5 นางณัฐธยาน์ ชมภูน้อย โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม สพป.พิษณุโลก เขต 3 เหรียญทอง
6 นายวาณิช คล้ายผา โรงเรียนวัดดงโคกขาม สพป.พิษณุโลก เขต 1 เหรียญทอง
7 นายดำรง วงค์คำจันทร์ โรงเรียนบ้านเมืองขอน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เหรียญเงิน
8 นางจิตติพร เพ็ญศรี โรงเรียนบ้านตาลพร้า สพป.สุโขทัย เขต 2 เหรียญเงิน