ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 207
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางกัญจนา มีศิริ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางพิมพา ตามี่ สพป.เชียงราย เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาววรากร ขวัญเมือง สพป.พิษณุโลก เขต 1 เหรียญทอง
5 นางเยาวลักษณ์ ผาสุข สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เหรียญทอง
6 นายอัทช์ เกียรติตระกูลเมธา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เหรียญทอง
7 นายปิยะ จะเฮิง สพป.น่าน เขต 1 เหรียญทอง
8 นางปฤษณา ดำรงค์ชีพ สพป.พะเยา เขต 2 เหรียญทอง
9 นางวิมลสิริ ประเทือง สพป.แพร่ เขต 1 เหรียญเงิน
10 นางวลัยลักษณ์ แก้วมณี สพป.ลำพูน เขต 1 เหรียญเงิน
11 นางสาวชิดชนก ชูเจริญกาญจน์ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เหรียญเงิน
12 นางสาวธนพร ศรีษะเกตุ สพป.อุทัยธานี เขต 2 เข้าร่วมประกวด