ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 159
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายอนุชิต ธรามานิตย์ โรงเรียนตากพิทยาคม สพม.ตาก ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายชีวัน สันธิ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม.เชียงราย รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางพรลภัส อ่ำหงษ์ โรงเรียนปัว สพม.น่าน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสุภาพร ใจปวน โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม.ลำปาง ลำพูน เหรียญทอง
5 นางสาวอังคณา ฮั่นตระกูล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.แพร่ เหรียญทอง
6 นางสาวกัญญาวีร์ ทะจิ โรงเรียนนครไทย สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เหรียญเงิน
7 นางธิติมา ศิริชนะ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เหรียญเงิน
8 นายวุฒิชัย อภิสวัสดิ์มงคล โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม สพม.เชียงใหม่ เหรียญเงิน
9 นางปวันรัตน์ กันทา โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม.แม่ฮ่องสอน เหรียญเงิน
10 นางบุษบา อริยะคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม.พะเยา เหรียญเงิน
11 นางนลิน์ภาณี กรศรีมหาลาภ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม.สุโขทัย เหรียญเงิน
12 นายมนุชาธิปต์ สมใส โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เข้าร่วมประกวด