ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 157
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวสิริญา ศรีชัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม.ลำปาง ลำพูน ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายอภิสิทธิ์ พรหมศิริ โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา สพม.อุทัยธานี ชัยนาท รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐศักดิ์ กัณทะขัด โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม สพม.ตาก รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวอินทร์ทุอร จำนง โรงเรียนพญาเม็งราย สพม.เชียงราย เหรียญทอง
5 นายบุญเกิด ไชยน้อย โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม.เชียงใหม่ เหรียญทอง
6 นายมงคล ครุฑนาค โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม.พะเยา เหรียญทอง
7 นางสาวมาริสา เสือเอี่ยม โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม.แม่ฮ่องสอน เหรียญเงิน