ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 156
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางโสภิณ ศิริคำน้อย โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม.ลำปาง ลำพูน ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวสุนัญณิภา วุฒิโอสถ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.แพร่ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายคมเพชร ราชคม โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม.เชียงราย รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายธีรวุฒิ เชื้อพระชอง โรงเรียนสารภีพิทยาคม สพม.เชียงใหม่ เหรียญเงิน
5 นายศานิต ดีเจริญ โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม สพม.นครสวรรค์ เข้าร่วมประกวด