ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 154
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายมงคล ปัญญารัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม.เชียงใหม่ ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางจินดา เชื้อเมืองพาน โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม.พะเยา รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม.น่าน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางยุวดี แสนทรงสิริ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม.เชียงราย เหรียญทอง
5 นางศิริวรรณ ผุดผ่อง โรงเรียนวัดสิงห์ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เหรียญทอง
6 นางสาวกรรณิกา บุญประเสริฐ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม.ลำปาง ลำพูน เหรียญเงิน
7 นางสาวจินตนา กลักสูงเนิน โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม สพม.ตาก เหรียญเงิน
8 นางทัศนีย์ สบายสุข โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.แพร่ เข้าร่วมประกวด
9 นางสาวกาญจนา มณีวัลย์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม.สุโขทัย เข้าร่วมประกวด
10 นางปาริชาติ แก้วเสมอตา โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม.แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประกวด
11 นางสาวแพรวา เนติโยธิน โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม สพม.นครสวรรค์ เข้าร่วมประกวด