ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 153
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวมณีรัตน์ ธินะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม.เชียงใหม่ ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางวรัฐทยา ฝั้นสืบ โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม.ลำปาง ลำพูน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวสุพรพิศ ดอนชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม.เชียงราย รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายอิสรานุวัธน์ เมธาธีรชนกุล โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เหรียญทอง
5 นางกานต์ธีรา วาเพ็ชร โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม.พะเยา เหรียญทอง
6 นางมะลิวรรณ สุริยา โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม.ตาก เหรียญทอง
7 นางภิรัญญา ขาวพราย โรงเรียนตะพานหิน สพม.พิจิตร เหรียญเงิน
8 นางสาวนาถยา บัวงาม โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม สพม.นครสวรรค์ เหรียญเงิน