ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 152
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายรุ่งโรจน์ กันทาเขียว โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม.เชียงราย ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายเอนก เป็งมูล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม.เชียงใหม่ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางศิริญญา เขื่อนแก้ว โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สพม.ลำปาง ลำพูน เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางมุทิตา เพชรวงษ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.แพร่ เหรียญเงิน
5 นางสาวขนิษฐา มาทุ่ง โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม สพม.สุโขทัย เข้าร่วมประกวด