ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 150
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางกรรณิกา พรหมเผ่า โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม สพม.พะเยา ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวนงค์ลักษณ์ สุขสม โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายนพรัตน์ รองหมื่น โรงเรียนเพชรละครวิทยา สพม.เพชรบูรณ์ เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายศราวุธ เขื่อนคำ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม.ลำปาง ลำพูน เข้าร่วมประกวด
5 นายอิทธิฤทธิ์ เทพธานี โรงเรียนแม่แตง สพม.เชียงใหม่ เข้าร่วมประกวด