ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 146
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวอนงค์พร นึกเร็ว โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม.เชียงใหม่ ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวอรุณรุ่ง สุขสำราญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม.พะเยา รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวพรรณทิวา เนตรทิพย์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.แพร่ เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวภัทราวรรณ ปริมิตร โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม.เชียงราย เหรียญเงิน
5 นางสุพิชฌาย์ สมตุ้ย โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ สพป.เชียงราย เขต 4 เหรียญเงิน
6 นางสาวกานต์พิชชา คำหลู่ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 เหรียญเงิน
7 นางอิสริยาภรณ์ ปรังการ โรงเรียนแม่สันวิทยา สพม.ลำปาง ลำพูน เข้าร่วมประกวด
8 นายสารินทร์ แก้วกลม โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.ตาก เข้าร่วมประกวด
9 นางสุภาวดี บุตรสิม โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม สพม.นครสวรรค์ เข้าร่วมประกวด