ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 144
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางศรีนวย สำอางค์ศรี โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม.ลำปาง ลำพูน ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายกิตธวัช วรรณกิจ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม.อุทัยธานี ชัยนาท รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวศุภิสรา ไชยนันท์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม.เชียงราย รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางวรดา ชัยขุนพล โรงเรียนบ้านแม่ตา สพป.ลำปาง เขต 3 เหรียญทอง
5 นางปัญญ์รัสม์ อยู่ยั่งยืน โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม.นครสวรรค์ เหรียญทอง
6 นางจุฬาภรณ์ ยนต์นิยม โรงเรียนบ้านสองแคว สพป.น่าน เขต 1 เหรียญทอง
7 นายกฤศวัฒน์ อนันตนริศกูล โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม.เชียงใหม่ เหรียญทอง