ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 142
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายธนวิชญ์ สิงคะปะ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.แพร่ ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวเจนจิรา โพธิ์ชัย โรงเรียนบ้านปากตก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางพัชรี สารงาม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม.พะเยา รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายอนุสิทธิ์ ปิตุรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม.เชียงใหม่ เหรียญทอง
5 นางสาวราตรีรัตน์ ใจวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม.เชียงราย เหรียญเงิน
6 นายพงศธร ดีมาสู่ โรงเรียนวัดพร้าว สพป.พิจิตร เขต 2 เหรียญเงิน
7 นางอำไพ หน่อเรือง โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม.ลำปาง ลำพูน เข้าร่วมประกวด
8 นางสาวปนัดดา กองมนต์ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม.เพชรบูรณ์ เข้าร่วมประกวด
9 นางสาวศรินญา นาใจ โรงเรียนบ้านปางคึก สพป.เชียงราย เขต 1 เข้าร่วมประกวด
10 นางสาวชันย์ชนก ใจอ้าย โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เข้าร่วมประกวด
11 นางสาววลัยพร โกศัย โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม สพม.แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประกวด
12 นางสาวทิพย์สุดา ดอกกะฐิน โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) สพป.พิษณุโลก เขต 1 เข้าร่วมประกวด