ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 140
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางพรนภัส เอื้อแท้ โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม.ลำปาง ลำพูน ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางเครือวรรณ์ ตุ้ยต๋า โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม.เชียงราย รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายอนวัช นันทะเสน โรงเรียนบ้านเปียงหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางนิตยา คะใจ โรงเรียนบ้านสองแคว สพป.น่าน เขต 1 เหรียญทอง
5 นางจารุวรรรณ ศริจันทร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม.เชียงใหม่ เหรียญทอง
6 ว่าที่ร้อยตรีบุญญบุตร ฐาปะนา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.แพร่ เหรียญเงิน
7 นายณัฐพงษ์ เชื้อสะอาด โรงเรียนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2 เหรียญเงิน
8 นางปรางทิพย์ แป้นวงษ์ โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม สพม.นครสวรรค์ เหรียญเงิน
9 นายเวทย์บพิตร สุริยะมณี โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สพม.ตาก เข้าร่วมประกวด
10 นางสาวนารีรัตน์ มณีรักษ์ โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เข้าร่วมประกวด